Ga naar hoofdinhoud
Stichting Trekker Evenementen Ameland

 Stichting Trekker Evenementen Ameland 

 Rabobank: NL92 RABO 0144 7668 25 www.ste-ameland.nl BIC: RABO NL 2U E-mail: info@ste-ameland.nl     KVK Nummer: 56604599 p/a Terpelânnen 13 


 AVG beleid 

Stichting Trekker Evenementen Ameland, gevestigd aan Terpelânnen 13 

9161 DX 

Hollum Ameland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

http://www.ste-ameland.nl Terpelânnen 13 

9161 DX 

Hollum Ameland 06-38415976 

Secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Trekker Evenementen Ameland Hij/zij is te bereiken via secretaris@ste-ameland.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken:  

Stichting Trekker Evenementen Ameland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@ste-ameland.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Stichting Trekker Evenementen Ameland 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Stichting Trekker Evenementen Ameland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Stichting Trekker Evenementen Ameland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Trekker Evenementen Ameland) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting Trekker Evenementen Ameland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting Trekker Evenementen Ameland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting Trekker Evenementen Ameland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Trekker Evenementen Ameland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Stichting Trekker Evenementen Ameland 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ste-ameland.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Stichting Trekker Evenementen Ameland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Trekker Evenementen Ameland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris@ste-ameland.nl 


ALGEMENEVOORWAARDEN 

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Stichting Trekker Evenementen Ameland gevestigd te Hollum – Ameland verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt. 

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Stichting Trekker Evenementen Ameland 

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand. 

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker. 

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. 

3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant. 

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant. 

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. 

4. Prijzen 

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere Stichting Trekker Evenementen Ameland 

extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant. 

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden. 

5. Betaling 

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen. 

5.2 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren. 

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade. 

5.4 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. 

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Stichting Trekker Evenementen Ameland 

5.6 Wanneer de deelnemer (klant) zich heeft ingeschreven voor één van de evenementen van Stichting Trekker Evenementen Ameland en de deelnemer kan door welke reden ook niet aanwezig zijn of verschijnt niet op de door de klant en stichting trekker evenementen ameland overeengekomen datum/tijd is het niet meer mogelijk om het inschrijfgeld terug te krijgen.

gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. 

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen. 

5.7 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland. 

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten. 

5.9 De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden en heeft daarbij geen recht op het terug vorderen van het inleggeld.

6. Garantie

6.1 Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen. 

6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker. 

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Stichting Trekker Evenementen Ameland 

7. Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. 

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd. 

7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00. 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan. 

8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren. 

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt. Stichting Trekker Evenementen Ameland 

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien. 

9. Ontbinding en beëindiging

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen. 

9.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen. 

9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

10. Overmacht

10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. 

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder Stichting Trekker Evenementen Ameland 

andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker. 

10.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker. 

11.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). 

11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren. 

12 Geschillen en toepasselijk recht 

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

12.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten. Stichting Trekker Evenementen Ameland 

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd. 

13 Veiligheid

Het is essentieel om veiligheidsmaatregelen duidelijk en grondig te beschrijven in de algemene voorwaarden van een evenement met motorvoertuigen. Hier volgt een voorbeeld van hoe je veiligheid zou kunnen omschrijven in de algemene voorwaarden:

13 Veiligheid

1. Voertuigvoorschriften:
a. Alle deelnemende motorvoertuigen dienen te voldoen aan wettelijke voorschriften en technische standaarden zoals vastgesteld door de relevante autoriteiten.
b. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig in goede staat van onderhoud verkeert en veilig kan worden gebruikt tijdens het evenement.

2. Rijgedrag:
a. Deelnemers worden verwacht de geldende verkeersregels en -voorschriften na te leven tijdens het evenement.
b. Onverantwoord rijgedrag, inclusief roekeloos rijden, is ten strengste verboden en kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van het evenement.

3. Veiligheidsuitrusting:
a. Alle deelnemers dienen tijdens het evenement de juiste veiligheidsuitrusting te dragen, waaronder maar niet beperkt tot helmen, veiligheidsgordels en beschermende kleding, zoals voorgeschreven door de organisatoren.
b. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om te zorgen voor de correcte pasvorm en werking van hun veiligheidsuitrusting.

4. Toezicht en Instructies:
a. Deelnemers zijn verplicht om te allen tijde de instructies van de organisatoren en het toezichthoudend personeel op te volgen.
b. De organisatoren behouden zich het recht voor om deelnemers te waarschuwen, te corrigeren of uit te sluiten bij niet-naleving van de instructies.

5. Noodsituaties:
a. In geval van een noodsituatie of ongeval, dienen deelnemers onmiddellijk de instructies van de organisatoren en hulpverleners op te volgen.
b. Deelnemers moeten zich bewust zijn van de locatie van nooduitgangen, EHBO-posten en andere veiligheidsfaciliteiten op het evenemententerrein.

6. Aansprakelijkheid:
a. Deelnemers erkennen dat zij deelnemen aan het evenement op eigen risico en zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van anderen.
b. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of schade aan eigendommen tijdens het evenement, tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de organisatoren.

14 Milieubescherming

 1. Voertuigvoorschriften:
  a. Alle deelnemende motorvoertuigen dienen vrij te zijn van olie- en vloeistoflekken voordat ze aan het evenement mogen deelnemen.
  b. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig in goede staat verkeert en geen schade aan het milieu veroorzaakt tijdens het evenement.
 2. Natuurbescherming:
  a. Deelnemers worden verwacht het milieu en de natuurlijke omgeving te respecteren en geen schade toe te brengen aan flora, fauna of het landschap tijdens het evenement.
  b. Het is ten strengste verboden om off-road te rijden, door kwetsbare ecosystemen te rijden of op verboden terreinen te komen.
 3. Afvalbeheer:
  a. Deelnemers dienen al het afval, inclusief verpakkingsmaterialen, voedselresten en andere wegwerpartikelen, op de daarvoor bestemde plaatsen te deponeren.
  b. Het achterlaten van afval op het evenemententerrein of in de omliggende natuurlijke omgeving is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van het evenement.
 4. Brandstof- en vloeistofbeheer:
  a. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om brandstof- en vloeistoflekken te voorkomen en te allen tijde te zorgen voor een veilige opslag en hantering van brandstoffen en andere vloeistoffen.
  b. Morsen of lekken van brandstoffen of andere schadelijke vloeistoffen moet onmiddellijk worden gemeld en opgeruimd.
 5. Toezicht en Handhaving:
  a. Het toezichthoudend personeel behoudt zich het recht voor om deelnemers te waarschuwen, te corrigeren of uit te sluiten bij niet-naleving van milieubeschermingsvoorschriften.
  b. Deelnemers zijn verplicht om instructies met betrekking tot milieubescherming en natuurbescherming op te volgen.
 6. Aansprakelijkheid:
  a. Deelnemers erkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan het milieu die het gevolg is van hun deelname aan het evenement.
  b. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor milieuschade veroorzaakt door deelnemers, tenzij deze het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de organisatoren.
Winkelwagen
Back To Top

We hebben de inschrijving gesloten omdat we de maximale aantal deelnemers hebben bereikt.

Ben je te laat met inschrijven? helaas kunnen we niets meer voor je doen. We hopen wel dat je als toeschouwer naar de trekkertrek komt.

NIET NORMAAL! na twee dagen zitten we al vol!

Wat fantastisch om te zien dat er zoveel mensen met de trekkrtrek op Ameland mee willen doen. Wij als organisatie zijn zwaar onder de indruk van de grote hoeveelheid aanmeldingen.

Maar helaas hebben wij ook een maximale aantal inschrijvingen. Die is nu eerder bereikt als dat wij hadden bedacht. In 2 dagen zitten we tot onze nek en oren vol! Als je dit bericht dus leest en je hebt je nog niet aangemeld kunnen wij helaas niets meer voor jullie doen, niet meer handmatig inschrijven geen uitzondering helemaal niets. Dus een mail sturen met een mooi verhaal gaat echt niet helpen.

Iedereen die zich heeft ingeschreven houden wij op de hoogte van de tijden maar we zullen tijd nodig hebben om deze hoeveelheden te verwerken.

Groeten de organisatie